Mannauður - Öflug liðsheild

Mannauðsstefna VÍS

VÍS er frábær vinnustaður með sterka og öfluga liðsheild þar sem hver og einn gegnir mikilvægu hlutverki í að veita viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu, vernd og hugarró.

Við erum samhentur hópur og samskipti okkar eru byggð á trausti, hreinskilni og virðingu. Starfsandinn einkennist af gleði og umhyggju.

Við störfum eftir gildum okkar, erum stolt af vinnustaðnum og höfum metnað til að gera sífellt betur til að ná árangri.

Öflug liðsheild

 • VÍS er fyrirmyndarfyrirtæki og eftirsóknarverður vinnustaður fyrir framúrskarandi og metnaðarfullt fólk.
 • VÍS er líflegur, fjölskylduvænn og skemmtilegur vinnustaður.
 • Við hvetjum hvert annað til þátttöku í viðburðum sem efla liðsheildina og tökum virkan þátt í samfélagsverkefnum VÍS.
 • Við upplýsum hvert annað um árangur, hrósum og fögnum stórum sem smáum sigrum.

 • Ásgarður er vettvangur upplýsinga og tilkynninga. Þar sækjum við og veitum upplýsingar tímanlega með skýrum hætti.
 • Þjálfun og fræðsla styður við markmið VÍS um framúrskarandi þjónustu og aukna tryggð viðskiptavina.
 • Við fáum stuðning og hvatningu til að afla okkur þekkingar og tækifæri til að þróast í starfi.
 • Hæfileikar og styrkleikar okkar fá notið sín við krefjandi og áhugaverð verkefni.
 • Álit okkar skiptir máli og við tökum virkan þátt í mótun á stefnu VÍS. Farvegur fyrir ábendingar okkar er skýr og unnið er markvisst með þær.

Menntun og fræðsla

VÍS býður starfsfólki sínu upp á metnaðarfulla fræðsludagskrá og leggur áherslu á miðlun þekkingar milli starfsmanna og ólíkra sviða innan félagsins. Lögð er áhersla á að starfsmenn þekki vöruframboð og ferla og fjölmörg námskeið eru í haldin sem fjalla um mikilvæga þætti í kjarnastarfseminni sem og mikilvæg málefni sem tengjast lögum og regluverki því sem félagið starfar eftir. Jafnframt er boðið upp á ýmsa fræðslu sem nýtist einstaklingum bæði í einkalífi og starfi. Á árinu 2017 voru 55 fræðsluviðburðir haldnir innanhúss og hafa þeir ýmist verið í formi fyrirlestra eða fræðslu sem felur í sér verkefnavinnu auk þess að tvö nýliðanámskeið voru haldin. Fjöldi þátttakenda á skráða fræðsluviðburða voru rúmlega 1800 talsins á árinu 2017 og sótti því hver starfsmaður að meðaltali um 9 fræðsluviðburðir á árinu.

VÍS hefur hlotið samþykki fyrir lækkuðu iðgjaldi til Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks í sjötta sinn. Slíka undanþágu hljóta fyrirtæki einungis ef reglur sjóðsins eru sannarlega uppfylltar um virka menntastefnu, þar sem boðið er uppá bæði almenn og fagnámskeið, og um hlutfall fræðslukostnaðar af heildarlaunum. Við erum ákaflega stolt af þeirri viðurkenningu sem
fræðslustarf félagsins hlýtur með þessu samþykki sjóðsstjórnar Starfsmenntasjóðs. Við leggjum áherslu á að starfsemin sé í stöðugri þróun með þátttöku allra starfsmanna. Opni Háskólinn í Reykjavík starfrækir Tryggingaskólann í samstarfi við Samtök fjármálafyrirtækja þar sem nemendur ljúki námi sínu sem vottaðir vátryggingafræðingar. Markmið vottunarinnar er að samræma þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sem starfa við vátryggingar og tryggja að þeir búi yfir nauðsynlegri þekkingu og færni í starfi. Tuttugu og fjórir starfsmenn VÍS hafa lokið vottuninni og sjö til viðbótar munu gera það vorið 2018. Það er stefna VÍS að flestir þeir starfsmenn sem starfa við tryggingar og tjón hjá félaginu ljúki þessari vottun.

Jafnrétti

VÍS leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að nýta til jafns styrkleika kvenna og karla þannig að hæfileikar og færni alls mannauðs félagsins njóti sín sem best. Stefna VÍS er að vera vinnustaður þar sem hver einstaklingur er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu. Einnig að starfsfólk hafi jöfn tækifæri til þess að axla ábyrgð og sinna verkefnum óháð kyni. VÍS skuldbindur sig til að vinna að jafnréttismálum, hafa frumkvæði í þeim og sýna þannig samfélagsábyrgð. VÍS fylgir lögum, reglum og samningum sem snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma.

Hjá félaginu hefur verið virk Jafnréttisstefna síðan 2002. Stefnan var uppfærð á árinu og er Jafnréttis og jafnlaunastefna aðgengileg í heild sinni á heimasíðu VÍS. VÍS hlaut staðfestingu frá BSI á Íslandi að við uppfylltum kröfur jafnlaunastaðalsins í árslok 2017.

VÍS var fulltrúi Samtaka atvinnulífsins í tilraunaverkefni um staðalinn sem hleypt var af stokkunum á Jafnréttisþingi í nóvember 2013. Ákvörðun VÍS um að innleiða staðalinn var tekin áður en jafnlaunavottun var lögfest og er ástæða þess sú að VÍS vill vera fyrirmyndarfyrirtæki þegar kemur að jafnréttismálum.

Starfsánægja

Við framkvæmum vinnustaðargreiningu meðal starfsmanna þar sem innra umhverfið, menning og stjórnun eru metin. Könnun á árinu 2017 sýndi að að ánægja starfsmanna með þá þætti mældir eru með svokölluðum kjarnaspurningum lækkaði lítillega frá fyrra ári. Upplifun starfsmanna af samvinnu innan VÍS var ein helsta áskorunin sem lesa mátti út úr síðustu könnun. Unnið hefur verið mjög markvisst með samvinnu af hálfu stjórnenda og var skipulagsbreyting framkvæmt í september 2017 sem byggir undir aukna samvinnu milli starfsmanna og þvert á svið og deildir.

Þeir þættir sem skora hæst í vinnustaðargreiningu eru samskipti við næsta yfirmann og skýrt ábyrgðarsvið. Endurgjöf á frammistöðu og umhyggja fyrir starfsmönnum eru þeir þættir sem VÍS skarar mest fram úr öðrum íslenskum fyrirtækjum. Frammistöðusamtöl eru nú framkvæmd nokkrum sinnum á ári og nýtt sem vettvangur til að veita starfsmönnum markvissa endurgjöf á mikilvæga hæfniþætti og frammistöðu. Einnig eru frammistöðusamtölin mikilvæg til þess að koma auga á styrkleika starfsmanna og starfsþróunarmöguleika.

Í lok árs 2017 voru 209 starfsmenn við störf hjá félaginu, þar af um 23% á landsbyggðinni
209
 • Starfsmannavelta hjá félaginu hefur verið frekar lág eða 5,7% á ári að meðaltali undanfarin 3 ár þegar horft er til þeirra sem láta af störfum af eigin frumkvæði.
 • Meðalstarfsaldur er um 11 ár og meðalaldur starfsmanna 45 ár. Tæplega 60% starfsmanna hefur lokið háskólamenntun og þar af hefur ríflega 40% lokið meistaranámi.
 • Kynjaskipting er nokkuð jöfn, 111 karlar og 98 konur voru við störf í lok árs. Í framkvæmdastjórn eru 3 konur og 3 karlar og um 40% forstöðumanna eru konur.

Starfsaldursbil í lok árs 2017

Aldursskipting launþega

Social (S)

Flokkur
Niðurstöður
Eining
S1
Laun forstjóra í hlutalli við miðgildi laun
Sjá nánar
%
17
Í þessum lið er miðgildi launa allra starfsmanna VÍS miðað við fullt starf skoðuð í hlutfalli við laun forstjóra VÍS. Laun forstjóra VÍS eru 3.827.903 á mánuði. Miðgildi mánaðarlauna annarra starfsmanna VÍS er 638.334. Hlutfallið er því 17%
S2(a)
Launamunur kynja (meðallaun)
Sjá nánar
%
78
Í þessum lið eru meðallaun karla og kvenna borin saman. Meðallaun karla í fullu starfi hjá VÍS er 829.383 en meðallaun kvenna eru 650.482. Meðallaun kvenna eru 78% af meðallaunum karla.
S2(b)
Launamunur kynja (miðgildi launa)
Sjá nánar
%
82
Í þessum lið er miðgildi launa karla og kvenna borin saman. Miðgildi launa karla í fullu starfi hjá VÍS er 701.787 en miðgildi launa kvenna í fullu starfi hjá VÍS er 572.138. Miðgildi launa kvenna er 82% af miðgildi launa karla. Þessi mælikvarði tekur ekki tillit verðmæti starfa. Launamunur kynjanna mældist 2,4% í lok árs 2017 þegar tekið er tillit til verð-mæti starfs.
S3
Starfsmannavelta (heildar/raun
Sjá nánar
%
13,8/5,6
Á árinu 2017 voru 203 starfsmenn við störf að meðaltali hjá VÍS. Sautján starfsmenn létu sjálfir af störfum og níu starfsmönnum var sagt upp störfum. Heildarstarfsmannavelta var því 13,8% en raunstarfsmannavelta var 5,6%.
S4
Kynjahlutöll í stjórnunarstöðum. Karlar / Konur (framkvæmdastjórn/stjórnendateymi
Sjá nánar
%
50/50 / 67/33
Í þessum lið eru hlutföll kynja í stjórnunarstöðum (framkvæmdastjórn, stjórnendateymi) hjá VÍS tekin til skoðunar. Í framkvæmdastjórn VÍS eru þrír karlar og þrjár konur. Hlutfallið er jafnt. Í hópi forstöðumanna VÍS eru 11 karlar og 7 konur. Hlutfallið er því 61% karla og 39% kvenna. Í lok árs var heildarkynjahlutfall starfsmanna 47% konur og 53% karlar.
S5
Hlutafall fastráðinna starfsmanna
Sjá nánar
%
98,5
Hjá VÍS voru 98,5% starfsmanna fastráðnir við árslok 2017. Þeir sem ekki voru fastráðnir voru ýmist á reynsluráðningu eða í hlutastarfi með námi. 29 verktakar voru starfandi hjá félaginu á þeim tíma. 14 söluverktakar og 15 þjónustuaðilar sem starfa sem umboðsmenn á landbyggðinni.
S6
Jafnrétti
Sjá nánar
Í Jafnréttisáætlun eru sett fram mælanleg markmið í jafnréttismálum og settar eru fram tímasettar aðgerðir til að fylgja eftir settum markmiðum. Jafnréttisáætlunin er sett fram með aðgerðum undir hverri megináherslu jafnréttisstefnunnar. Á hverju ári tekur Mannauðssvið saman jafnréttisskýrslu og kynnir fyrir stjórnendum hvernig VÍS uppfyllti jafnréttisáætlun sína á árinu áður. Farið er yfir hverja megináherslu jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlunar og þær aðgerðir og mælikvarða sem fylgja hverri megináherslu fyrir sig. Virk jafnréttis- og jafnlaunastefna þar sem skilgreindar eru leiðir að markmiðum félagsins í jafnréttismálum er því til staðar. VÍS lauk innleiðingu jafnlaunastaðals á árinu og fékk staðfesta vottun á jafnlaunakerfi félagsins. VÍS hefur verið með jafnréttisstefnu frá árinu 2002 og hefur sett sér jafnréttisáætlun. Meginmarkmið í jafnréttismálum hjá félaginu eru:
 • VÍS greiðir konum og körlum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
 • VÍS er vinnustaður þar sem konur og karlar eiga jafna möguleika.
 • VÍS leggur áherslu á að konur og karlar njóti sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu
 • VÍS er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.
 • VÍS er vinnustaður þar sem kynbundin eða kynferðisleg áreitni eða einelti líðast ekki.
S7
Slysatíðni
Sjá nánar
Fjöldi slysa
2
Á árinu slösuðust tveir starfsmann á vinnutíma. Hvorugt slysið var alvarlegt né leiddi til vinnutaps. Enginn starfsmaður slasaðist á leið til eða frá vinnu
S8
Heilsustefna
Sjá nánar
Hjá VÍS er í gildi samgöngustefna (vis.is/vis/fjolmidlatorg/frettir/2013/samgongustefna-vis/). 27 starfsmenn gerðu samgöngusamning við VÍS á grundvelli þessarar stefnu árið 2017. VÍS tekur þátt heilsuverkefnum á borð við Sidekick og Hjólað í vinnunna. VÍS býður starfsmönnum upp á reglulegar heilsufarsmælingar þeim að kostnaðarlausu og veitir starfsmönnum styrki til heilsueflingar. Boðið er upp á bólusetningar gegn inflúensu. Í gildi er einnig vinnuverndarstefna (vis.is/vis/samfelagsabyrgd/mannaudur/)
S9
Barnaþrælkun
Sjá nánar
Nei
VÍS hefur ekki mótað sér sérstaka stefnu í þessum málum.
S10
Mannréttindi
Sjá nánar
Nei
VÍS hefur ekki mótað sér sérstaka stefnu í þessum málum.